Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van “Stolwijk Beschermd Werken”,
gevestigd te Boxtel.


Artikel 1: Algemeen
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die u sluit met Stolwijk Beschermd Werken. beschermdwerken.nlis de online webwinkel van Stolwijk Beschermd Werken waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Eindhoven en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Bij het plaatsen van een bestelling of bij het accepteren van een aanbieding houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. In geval van gedeeltelijke schriftelijk overeengekomen afwijking zal het overigens in deze algemene voorwaarde bepaalde volledig van toepassing blijven.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offertes, Aanbiedingen & Orderbevestiging
2.1
Alle offertes en aanbiedingen van Stolwijk Beschermd Werken zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Stolwijk Beschermd Werken behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.3 Stolwijk Beschermd Werken kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Stolwijk Beschermd Werken daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stolwijk Beschermd Werken anders aangeeft.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Stolwijk Beschermd Werken niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.7 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de getekende orderbevestiging door Stolwijk Beschermd Werken. Stolwijk Beschermd Werken is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stolwijk Beschermd Werken dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijs , Betaling & Overeenkomst
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, exclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden via automatische incasso “Ideal”, op rekening mits kredietwaardig en zakelijk gebruik of vooruitbetalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3.3 Betaling van facturen dient volledig te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
3.4 Indien de koper het niet eens is met onze factuur dienen klachten schriftelijk te worden ingediend uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn heeft de cliënt zijn recht te protesteren verloren.
3.5 Zolang de koper de geleverde zaken niet of niet volledig heeft voldaan blijven zij ons eigendom en zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd bedoelde zaken terug te nemen, in welk geval wij het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden en vergoeding te vorderen van geleden schade.
3.6 Onverminderd het bepaalde onder 3.6, verlangen wij van nieuwe klanten een aanbetaling op de prijs van de opdracht, naar gelang aard en omvang van de opdracht. Bij een volgende opdracht kan een aanbetaling van toepassing zijn. Dit is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. De te verlangen aanbetaling (percentage) wordt steeds vermeld in de offerte en de opdrachtbevestiging of u wordt per mail op de hoogte gebracht.
3.7 Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de cliënt in ieder geval verschuldigd, wanneer voor de invordering een derde is ingeschakeld.
3.8 Indien betaling niet direct en volledig bij het vervallen van de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de koper aan de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding voor rente verschuldigd van 1procent per maand over het alsdan openstaande bedrag tot het tijdstip van algehele voldoening.
3.9 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.
3.10 Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke invordering overgaat (waaronder faillissementsaanvrage), komen de kosten daarvan voor rekening van de koper, welke tenminste vijftien procent (15procent) van het openstaande bedrag zijn met een minimum van €750,00 exclusief de daarover verschuldigde BTW, onverminderd de bevoegdheid van Stolwijk Beschermd Werken om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen.
3.11 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Stolwijk Beschermd Werken.
3.12 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Stolwijk Beschermd Werken derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Stolwijk Beschermd Werken dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.13 Stolwijk Beschermd Werken heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.14 Stolwijk Beschermd Werken is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.15 Indien Stolwijk Beschermd Werken gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Stolwijk Beschermd Werken ter beschikking heeft gesteld.
3.16 Indien Stolwijk Beschermd Werken bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Stolwijk Beschermd Werken onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Artikel 4: Retourneren
4.1
Voldoet het product onverhoopt niet aan uw wensen, dan vragen wij u om dit binnen 14 dagen na levering aan ons te melden. In overleg kunt u de goederen retourneren, mits in nieuwstaat, ongebruikt en in de originele verpakking. Neem voor retourzendingen altijd even contact op met onze klantenservice, info[@]beschermdwerken.nl.

Artikel 5: Verzenden
5.1
Stolwijk Beschermd Werken verzend alle producten met GLS. Franco huis. Indien het orderbedrag < € 200,00 netto bedraagt, dan wordt er een bijdrage van € 7,50 aan administratie- en verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1
Stolwijk Beschermd Werken is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen. Voor artikelen die Stolwijk Beschermd Werken zelf niet vervaardigd gaat de aansprakelijkheid over op de leverancier van de artikelen.
6.2 Aan de inhoud van de site beschermdwerken.nlis de grootst mogelijke zorg besteed. Alle informatie, prijzen, adviezen, documentatie, omschrijvingen, aanbiedingen, voorwaarden en overige teksten en afbeeldingen op de site beschermdwerken.nlzijn nadrukkelijk onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6.3 Geringe kleurafwijkingen tussen geleverde artikelen kunnen voorkomen en dienen geaccepteerd te worden.

Artikel 7: Tijdstip en Levering
7.1
De door Stolwijk Beschermd Werken opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
7.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
7.3 De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
7.4 Indien door Stolwijk Beschermd Werken de goederen in productie zijn genomen is het aan de wederpartij niet toegestaan de order geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
7.5 Onder geen enkel voorwaarde bestaat de mogelijkheid tot wijziging of annulering van de order, indien de goederen bedrukt of geborduurd moeten worden met een door de koper gewenste naam en/of logo. In dat geval is de koper te allen tijde tot afname en betaling verplicht.

Artikel 8: Eigendomsovergang en risico
8.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Stolwijk Beschermd Werken verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
8.2 Indien er gerede twijfel bij Stolwijk Beschermd Werken bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de wederpartij, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 3 lid 6 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Artikel 9: Reclames en aansprakelijkheid
9.1
Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Stolwijk Beschermd Werken daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet. Bij overschrijving van de hiervoor genoemde termijn vervalt elke aanspraak jegens de verkoper.
9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stolwijk Beschermd Werken de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan kosteloos te herstellen, dan wel te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
9.3 De verkoper stelt zich tegenover de koper aansprakelijk voor de schade aan uitsluitend de geleverde goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
9.4 De in lid 3 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid vervalt indien de koper c.q. diens afnemer de goederen behandelt c.q. laat behandelen in strijd met of in afwijking van de wasvoorschriften, vermeld op het innaai-etiket en de uitvoerige wasvoorschriften, welke bij de levering door de verkoper worden gevoegd.

Artikel 10: Overmacht
10.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stolwijk Beschermd Werken ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stolwijk Beschermd Werken gehouden is tot enige schadevergoeding.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stolwijk Beschermd Werken kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.3 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Artikel 11: Ontbinding
11.1
Onverminderd het bepaalde in dit artikel wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindsvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel schuld erkent.
11.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1
Op alle rechtsbetrekkingen is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13: Bevoegdheid
13.1
Alle geschillen welke voortvloeien uit de rechtsverhoudingen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te s-Hertogenbosch.


Veilig betalen
ideal-paypal-overschrijving